510 600 404

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1
INFORMACJE OGÓLNE

Uprzejmie informujemy, iż firma Anover Olszówka Łukasz z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zagrody 80, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;
– Podstawowe dane potrzebne do zrealizowania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: Imię, nazwisko, adres e-mail,
– Dane potrzebne do wystawienia faktury oraz realizacji usługi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail). W przypadku firm imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentacji, nazwa firmy, numer NIP, REGON, KRS, numer telefonu oraz adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu).
– Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

§2
ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Anover Olszówka Łukasz z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zagrody 80, NIP: 6521671088

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Anover Olszówka Łukasz z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zagrody 80 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@anover.pl
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§3
PRZETWARZANIE DANYCH

Państwa dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Cele przetwarzania danych oraz prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na:
– odpowiedzi na zapytania ofertowe,
– realizacji zleconych usług

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania klientom Anover Olszówka Łukasz kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę usług i produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa (księgowość), jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe oraz dane powierzone do przetwarzania przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do realizacji zamówionej usługi i produktu, a dalej przez czas niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi dane są zbierane i przetwarzane.

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

Maksymalnie przez okres 3 lat od dnia pisemnego rozwiązania współpracy, chyba że przepis prawa będzie wymagał dłuższego przechowywania dokumentów.

Po upływie wskazanego okresu czasu, Państwa dane zebrane przez Anover Olszówka Łukasz będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

Przez taki sam czas, firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

§4
POZYSKANE DANE

Posiadane przez Administratora dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od osób przez Państwa upoważnionych do podawania takich danych).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam przygotowanie oferty, zawarcie umowy lub realizacje usługi.

§5
POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu osoby korzystającej z serwisu i przeznaczone do korzystania z serwisu. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Państwa danych.

Mogą państwo zaakceptować działanie plików cookies poprzez komunikat pojawiający się na stronie (w używanej przeglądarce internetowej).
Mają Państwo pełne prawo w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w urządzeniu, za pośrednictwem którego przeglądają serwis, a także zdecydować o ich usunięciu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej.